تاریخ دقیق واریز یارانه نقدی مرداد ماه 95

زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه 95

یارانه مرداد ماه 95 کی واریز میشه؟

زمان پرداخت یارانه مرداد 95

یارانه مرداد 95 چرا واریز نشد؟

زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه 1395:

پیش بینی می شود شصت و ششمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، 

مربوط به مرداد ماه 95 ساعت 24 سه شنبه 26 مرداد 95 که برای هر مشمول 45 هزار و 500 تومان است به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود. . 

این زمان ممکن است تغییر کند